Czy środki na rachunkach wadiów i gwarancji cieszą się jakąś szczególną ochroną prawną i podlegają zajęciu komorniczemu lub w przypadku dokonania takiego zajęcia czy Zamawiający może dokonać zwrotu Wykonawcy kwoty wadium lub gwarancji z rachunku podstawowego? 02.04.2021 r.

W przypadku egzekucji prowadzonej przeciwko Wykonawcy:Komornik na podstawie przepisów kpc zajmuje określoną wierzytelność w postaci roszczenia o zwrot wadium, która przysługuje Wykonawcy (wi...

Zapewniam transgraniczne i krajowe doradztwo

Zapewniam transgraniczne i krajowe doradztwo dla organizacji z sektora publicznego, firm biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla sektora publicznego oraz in...