Prawidłowe zatrzymanie wadium – dodano 20/04/2023 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia wyrokiem z dnia 25/10/2022 roku, sygn. akt I C 797/20 oddalił roszczenie w całości przeciwko reprezentowanemu przeze mnie Klientowi.
Sąd uznał, że Zamawiający skutecznie zastosował art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 46 ust. 4a w/w ustawy Pzp: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zamawiający zasadnie i prawidłowo wezwał Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, tj. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca nie złożył żadnego z ww. dokumentów, których dotyczyło wezwanie.

W świetle przepisów ustawy Pzp w brzmieniu obowiązującym w okresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) oraz treści IWZ, uzupełnienie dokumentów, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, następuje w formie pisemnej, przy czym oświadczenia Wykonawcy są składane w oryginale, a dokumenty inne niż oświadczenia – w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Zgodnie z treścią wezwania skierowanego do Wykonawcy – powinien dostarczyć uzupełniane dokumenty, w terminie wskazanym w wezwaniu.

Ani przed upływem wyznaczonego terminu ani po jego upływie, nie wpłynęły od Wykonawcy żadne dokumenty, których dotyczyło wezwanie.

Wykonawca poprzestał jedynie na przesłaniu drogą elektroniczną, „wyjaśnień dot. przetargu”.

Tymczasem, uzupełniane dokumenty, których dotyczyło wezwanie – kompletne i prawidłowe – powinny zostać złożone w formie pisemnej, w zakreślonym terminie. Złożenie ich w innej formie niż przewidziana w ustawie Pzp i IWZ, było bezskuteczne.

Jeśli powodem niewykonania wezwania do uzupełnienia dokumentów była nieznajomość obowiązujących przepisów lub niezapoznanie się dokładnie z treścią IWZ lub wezwania skierowanego do Wykonawcy, z których jasno wynika, w jakiej formie poszczególne dokumenty powinny być złożone – to w/w okoliczności bez wątpienia stanowią przyczyny leżące po stronie Wykonawcy.

Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest bowiem do znajomości i przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie, jak również zasad ustalonych przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania. 

Podsumowując:

Wykonawca, wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w toku postępowania nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym terminie i formie pisemnej. Wyrok jest prawomocny.