Zabezpieczenie skargi na wyrok KIO dopuszczalne (postanowienie SO w Warszawie) – 19.03.2021 r.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie jest właściwy do rozpoznawania wszystkich skarg na wyroki KIO.

Postanowieniem z 23 lutego 2021 r. (sygn. akt XXIII Zo 3/21, niepubl.) Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia, którego domagał się jeden z Wykonawców niezadowolony z rozstrzygnięcia zapadłego przed KIO.
Oddalenie tego wniosku oznacza, iż SO w Warszawie rozpoznał merytorycznie sprawę.

Powyższe oznacza, iż Wykonawca będzie mógł wnioskować o orzeczenie zakazu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia przez Sąd Okręgowy skargi na wyrok KIO.