Michał Bednarz

Radca Prawny Michał Bednarz

Szukaj

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zapewniam transgraniczne i krajowe doradztwo dla organizacji z sektora publicznego, firm biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla sektora publicznego oraz instytucji finansujących projekty w sektorze publicznym.
Zapewniam zintegrowane doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych, negocjacji handlowych, sporządzania umów, finansowania oraz pomoc w rozwiązywaniu sporów. Doradzam zarówno organom państwowym, jak i firmom stającym do przetargów publicznych.
Moją ofertę dostosowuję do indywidualnych potrzeb każdego Klienta, w razie potrzeby współpracuję z zespołem ekspertów dedykowanym obsłudze danego przedsięwzięcia. Wspieram tak Zamawiających, jak i Wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Identyfikuję i zapobiegam ryzykom związanym z postępowaniem i realizacją umowy. Udzielam wsparcia prawnego przy tworzeniu i składaniu ofert, mając na uwadze interesy i cele Klienta.

Dla Zamawiających

 opracowywanie lub ocena formalno – prawna i merytoryczna dokumentacji przetargowej;
 przygotowywanie wewnętrznych procedur i regulaminów udzielania zamówień publicznych;
 ocena zgodności procedur i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, także pod kątem opiniowania zgodności ofert złożonych przez Wykonawców;
 kompleksowa obsługa procesu od momentu inicjowania zamówienia publicznego, przez przebieg postępowania do zawarcia i realizacji umowy;
 pomoc prawna w procesie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert pod kątem ich zgodności z SWZ i przepisami prawa;
 wsparcie przy wykonywaniu i ocenie umów zawartych w trybie zamówień publicznych;
 przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych;
 opiniowanie zasadności i przygotowanie odpowiedzi na odwołanie do KIO, opozycji i skargi do sądu okręgowego;
 reprezentacja przed KIO oraz przed sądem okręgowym;
 doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami;
 doradztwo w postępowaniach dotyczących korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE.

 1. Dla Wykonawców
 2.  kompleksowa obsługa procesu od momentu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, przez przebieg postępowania do zawarcia i realizacji umowy;
 3.  wsparcie w utrzymaniu pełnej zgodności dokumentacji z wymogami formalnymi postępowania i terminowości podejmowanych czynności;
 4.  pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
   reprezentacja Klienta w postępowaniu w obszarach negocjacji,
   pomoc prawna przy prowadzeniu korespondencji z Zamawiającym;
   identyfikację oraz zapobieganie ryzykom związanym z postępowaniem i realizacją umowy o zamówienie publiczne;
   przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych;
   budowanie konsorcjów;
   doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi partnerami;
   opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg;
   reprezentacja przed KIO oraz przed sądem okręgowym.