Ugoda przed sądem to nie zmiana umowy – dodano 01/11/2023 r.

Przepisy ustawy Pzp ograniczające możliwość zmiany umowy nie wykluczają zawarcia ugody określającej wysokość kary umownej (art. 484 § 2 KC).

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28/05/2021 roku, sygn. akt I GSK 1785/18 stwierdził, że ugoda nie zmienia postanowień umowy, a nawet gdyby uznać, że taka ugoda prowadzi do zmiany umowy, to nie miałaby ona cech zmiany istotnej, której dotyczy art. 144 ustawy Pzp z 2004 roku (obecnie to art. 455 ustawy Pzp).

Podobne stanowisko prezentuje Prokuratoria RP w stanowisku z dnia 20/04/2020 r. (Pogląd Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie skargi kasacyjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25 lipca 2017 r., sygn. akt V SA/Wa 2230/16). Zawarcie ugody mającej za przedmiot jedynie obniżenie wysokości naliczonych przez zamawiającego kar umownych, jeżeli następuje z zastosowaniem kryteriów ustawowych, a więc takich, na które w takim samym zakresie mógłby powołać się skutecznie każdy wykonawca, i nie zmierza do obejścia zasad udzielania zamówień publicznych, nie narusza przepisów ustawy Pzp ograniczających dopuszczalność zmiany umowy (obecnie art. 454 i 455 Ustawy Pzp).