Zagadnienie wstępne w KPA – Uchylenie postanowienia organu o zawieszeniu z urzędu postępowania o wydanie pozwolenia na budowę wskutek zażalenia złożonego w imieniu Klienta – 15.02.2022 r.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski uchylił postanowienie organu I instancji zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na rozbudowę budynku gospodarczego z przeznaczeniem na magazyn sprzętu i maszyn rolniczych o wiatę zadaszeniową.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, zawieszenie postępowania, jako instytucja postępowania administracyjnego ma character wyjątkowy i może być stosowana jedynie, gdy wystąpi jedna z  przesłanek enumeratywnie wymienionych w art. 97 § 1 KPA, tylko na czas konieczny do usunięcia przeszkody procesowej I zakończenia postępowania przez wydanie rozstrzygnięcia. Rozszerzająca wykładnia prawa, która uzasadniałaby zawieszenie postępowania ze względu na powody niewymienione wprost I jednoznacznie w art. 97 §1 KPA, oznaczałaby naruszenie zasady, że wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco.

Kwestionowane postanowienie wydane zostało na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 KPA, który określa jedną z obligatoryjnych przesłanek zawieszenia postępowania. Według tego przepisu organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny  organ  lub sąd.

Wyjaśnić należy, że wskazane w tym przepisie zagadnienie wstępne należy rozumieć jako zagadnienie prawne o charakterze materialnym, które wyłoniło się w toku postępowania w sprawie administracyjnej, i do rozstrzygnięcia którego nie jest właściwy organ prowadzący postępowanie, ale inny organ lub sąd, a rozstrzygnięcie tego zagadnienia jest koniecznym warunkiem wydania decyzji przez organ administracji. Musi więc istnieć związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. W przypadku braku takiego związku zawieszenie postępowania na tej podstawie nie jest dopuszczalne. Z tych względów organ, przed którym toczy się postępowanie w sprawie głównej, musi ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym. O takiej zależności przesądza treść przepisów prawa materialnego, stanowiących podstawę prawną decyzji administracyjnej,  a  zależność ta  musi być bezpośrednia.  Gdy  w sprawie pojawia się zagadnienie, które wykazuje jedynie pośredni związek z rozpatrzeniem sprawy I wydaniem decyzji, nie ma ono charakteru zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 KPA. Choć mogą wiązać się z nim określone skutki, to powstanie takiego zagadnienia nie rodzi obowiązku zawieszenia postępowania. Podkreślić należy, że organ, rozważając zaistnienie przesłanki zawieszenia postępowania z art. 97 § 1 pkt 4 KPA, nie może kierować się przewidywaniami co do wyniku postępowania, ale tym czy w świetle posiadanych materiałów dowodowych I obowiązującego prawa jest możliwe rozpoznanie sprawy.

Od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego powinno bowiem zależeć rozpoznanie sprawy w ogóle, a nie wydanie mniej lub bardziej korzystnej dla wnioskodawcy decyzji. To, że  w ocenie organu wynik innego postępowania może mieć, a nawet niewątpliwie będzie miał wpływ na losy rozpoznawanej sprawy, nie daje jeszcze podstaw do zawieszenia postępowania.