Skuteczne wezwanie do zapłaty – zwrot zadatku w podwójnej wysokości – 09.02.2022 r.

Działając w imieniu Mocodawców już na etapie wezwania do zapłaty zakończył się spór o zwrot podwójnej wartości zadatku w wysokości 40.000,00 zł, prowadzony przez Klientów z deweloperem.

1. Umowa przedwstępna

W dniu 15 września 2020 roku Strony zawarły przedwstępną umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaży lokalu mieszanego.

Przyrzeczona umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta do dnia 30.12.2020 roku, co nie nastąpiło.

2. Zadatek

Zgodnie z § 4 ust. 3 przedwstępnej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaży lokalu mieszanego Kupujący wpłacili na rachunek bankowy dewelopera kwotę 20.000,00 zł tytułem zadatku.

Art. 394 § 1 KC: W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

 

3. Skutki odmowy zawarcia umowy przyrzeczonej

W umówionym terminie (29.12.2020 r.)deweloper nie stawił się w kancelarii notarialnej w umówionym terminie, przesyłając w dniu 5 stycznia 2021 roku oczekiwanie zwiększenia ceny sprzedaży o 150.000,00 zł lub zawarcie porozumienie stron o odstąpieniu od Umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, które miało na celu uniknięcie przez dewelopera zapłaty podwójnej wartości zadatku.

W stanie faktycznym nie było żadnych logicznych przesłanek do oczekiwania zmiany umówionej ceny z uwagi na zawarcie umowy przedwstępnej niecałe 4 miesiące przed planowanym zawarciem umowy przyrzeczonej, a więc w okresie nie wpływającym na ceny nieruchomości w takim zakresie (ponad 15%).

Kompleksowe udzielenie pomocy prawnej doprowadziło do szybkiego uzyskania zwrotu podwójnej wartości zadatku bez postępowania sądowego, a Mocodawcy cieszą się z zakupu innej nieruchomości.