Czy pozyskane przez Organ w niewyjaśnionych okolicznościach zdjęcie może stanowić skuteczny dowód w sprawie administracyjnej? – 20.02.2022 r.

Wyrokiem z dnia 14.09.2021 r. WSA w Olsztynie (II SA/Ol 506/21) uchylił zaskarżoną decyzję Organu II oraz Organu I instancji w przedmiocie odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

WSA stwierdził, iż decyzje obu Organów zostały wydane z naruszeniem przepisów prawa procesowego.

Organy odmówiły wydania pozwolenia na budowę, argumentując to powstaniem budynku przed wydaniem decyzji (art. 35 ust. 5 pkt 2 Pr. Bud.).

Dowodem na powyższe było zdjęcie, które nie wiadomo kto zrobił, kiedy i gdzie oraz jak znalazło się w posiadaniu Organu.

Te same uwagi WSA podzielił do zdjęć z Facebooka pozyskanych przez Organ.

WSA zauważył także, iż z notatek służbowych, dokumentujących rozmowę telefoniczną z Inwestorem również nie wynika, aby inwestycja była zrealizowana.

WSA wskazał także, że PINB nie przeprowadził formalnej kontroli wobec nieobecności Inwestora i nie sporządził protokołu z kontroli przez co stanowisko PINB nie powinno zostać wzięte pod uwagę.

Zdaniem WSA pozyskane materiały mogą stanowić dowody w sprawie (art. 75 § 1 KPA), lecz materiał ten nie jest kompletny i na jego podstawie nie można jednoznacznie stwierdzić, iż Inwestycja została zrealizowana przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

Sprawa ponownie trafiła do rozpoznania do Organu I instancji, który prowadząc postępowanie powinien wyeliminować wszystkie poprzednie błędy, wskazane przeze mnie w środkach zaskarżenia i uwzględnione przez WSA Olsztyn w w/w orzeczeniu.