Zwrot kosztów zużytej energii elektrycznej – dodano 03/06/2024 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 28/05/2024 roku, sygn. akt I ACa 1731/23 oddalił apelację w całości przeciwko reprezentowanemu przeze mnie Klientowi.

Sąd uznał moją argumentację za prawidłową. Apelacja nie była zasadna.

Klient wnosił o zasądzenie zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej przez inny podmiot na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Wyliczenie kosztów zużytej energii elektrycznej nastąpiło przed Sądem Okręgowym na podstawie opinii biegłego.

Zgodnie z art. 405 KC: Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Jednocześnie Sąd Apelacyjny podzielił moje stanowisko, iż bieg terminu przedawnienia w takiej sytuacji nie wynosi 3 lata jak twierdził pozwany.  

Podsumowując:

Pobór energii elektrycznej mimo braku podlicznika podlega sankcji.

Wyrok jest prawomocny. Sąd zasądził ponad 190.000,00 zł wraz z odsetkami za opóźnienie od 2018 roku.