Wniosek o połączenie spraw do wspólnego rozpoznania w przypadku zajścia w ciążę w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Obowiązek przywrócenia pracownicy do pracy

Na podstawie art. 219 k.p.c. można wnioskować o połączenie sprawy o zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę oraz sprawy o przywrócenie do pracy z powodu zajścia w ciążę w celu ich wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

Stan faktyczny:

Przed Sądem toczyła się sprawa o zapłatę odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.

Po złożeniu pozwu w w/w sprawie powódka dowiedziała się, iż w trakcie wypowiedzenia umowy o pracę przez Pracodawcę zaszła w ciążę. Powódka po bezskutecznym zgłoszeniu się do Pracodawcy w celu cofnięcia przez niego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę i przywrócenia jej do pracy złożyła kolejny, odpowiedni pozew (o przywrócenie do pracy).

Obie wymienione sprawy toczyły się przed tym samym Sądem, były także ze sobą w związku i mogły być objęte jednym pozwem.

Wobec powyższego w imieniu powódki wnosiłem o połączenie spraw z jej powództwa przeciwko Pozwanemu na podstawie art. 219 k.p.c. do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

Za takim postępowaniem przemawiały zasady ekonomiki procesu oraz konieczność utrzymania jednolitości orzecznictwa w każdej z tych spraw. Sprawy te bez wątpienia pozostawały ze sobą w związku. Po pierwsze dotyczyły stosunku pracy między stronami. Po drugie podlegały właściwości tego samego Sądu. Po trzecie rozpoznanie sprawy o przywrócenie do pracy stało się w świetle objęcia powódki szczególną ochroną w tytułu zajścia przez nią w ciążę w okresie wypowiedzenia umowy o pracę priorytetem, a powództwo o odszkodowanie uzyskało drugorzędny charakter roszczenia alternatywnego.

Sąd połączył obie sprawy do wspólnego rozpoznania.

Strony zawarły ugodę na podstawie, której pracodawca przywrócił powódkę do pracy, jednocześnie udzielając jej urlopu macierzyńskiego.