Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu bez VAT – 14.03.2021 r.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, wykonujący usługi fryzjerskie oraz inne zabiegi kosmetyczne. W tej działalności wykorzystanie z samochodu jest niezbędne. Samochód osobowy uzyskał po zawarciu umowy leasingu operacyjnego. Podatnik odliczał podatek naliczony wykazany na fakturach otrzymywanych w związku z leasingiem samochodu. Po zakończeniu umowy leasingu podatnik wykupił samochód lecz do celów prywatnych. W związku z tym nie wprowadzał samochodu do ewidencji środków trwałych i odliczał podatku VAT z tytułu zakupu. Również koszty eksploatacji nie są związane z działalnością i podatnik nie będzie odliczał podatku naliczonego.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje zaś wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody (art. 15 ust. 2).
Stanowisko organu
Dyrektor KIS w interpretacji z 3.2.2021 r., 0111-KDIB3-1.4012.1003.2020.1.ABU uznał, że w ww. okolicznościach sprzedaż samochodu nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Nie będzie bowiem dokonana w ramach działalności opodatkowanej podatnika. Fiskus zwrócił przy tym uwagę na następujące okoliczności:
zasadne jest wyłączenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej;
nie jest podatnikiem VAT ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności;
przyjęcie, że sprzedając samochód podatnik działa jako handlowiec wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem takiej aktywności w zakresie obrotu ruchomościami (np. samochodami), która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży samochodu, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług handlu samochodami;
w opisywanej sprawie, sprzedaż samochodu stanowić będzie zwykłe wykonywanie prawa własności. Tym samym, podatnik będzie zbywał samochód, stanowiący jego majątek prywatny.