Rozwiązanie stosunku pracy z Pracownikiem bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 KP po upływie terminu świadczenia chorobowego, a przed upływem terminu zasiłku rehabilitacyjnego – 18.02.2022 r.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 marca 2009 roku, sygn. akt II PK 245/08 dopuścił rozwiązanie umowy z pracownikiem na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b) KP po wyczerpaniu prawa do zasiłku chorobowego.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę w okresie między wyczerpaniem przez pracownika prawa do zasiłku chorobowego a rozstrzygnięciem ostateczną decyzją organu rentowego w przedmiocie świadczenia rehabilitacyjnego jest zgodne z prawem, chyba że z decyzji tej wynika, iż w tym okresie pracownik miał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego (art. 53 § 1 pkt 1 lit. b KP).

Sąd pracy, rozpoznając w takiej sytuacji powództwo pracownika o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy, powinien rozważyć zawieszenie postępowania sądowego do czasu zakończenia postępowania przed organem rentowym ostateczną decyzją w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego (art. 177 § 1 pkt 3 KPC).

W prowadzonej sprawie przyczyną rozwiązania umowy o pracę z była niezdolność Pracownika do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku (6 miesięcy).

Świadczenie rehabilitacyjne może być przyznane przez ZUS na wskutek zasadnego wniosku ubezpieczonego.

Pracodawca po upływie pobierania zasiłku chorobowego (po 6 miesiącach) oraz po bezskutecznej próbie kontaktu z Pracownikiem w związku z jego nieobecnością (zwolnienie lekarskie przedstawione z opóźnieniem) – w telefonicznej rozmowie z ZUS ustalił, iż Pracownik nie złożył żadnych dokumentów w celu uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego.

W postępowaniu sądowym zainicjowanym przez Pracownika – po wskazaniu m.in. w/w stanowiska SN – Pracownik wycofał pozew, a Sąd umorzył postępowanie.

Skuteczne reprezentowanie przeze mnie Pracodawcy przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy pozwoliło na szybkie zamknięcie sprawy i potwierdzenie działania Pracodawcy zgodnego z prawem.