Koszty zastępstwa procesowego w zawezwaniu do próby ugodowej w przypadku niestawiennictwa wzywającego

Zawezwanie do próby ugodowej co do zasady wywołuje skutek o charakterze materialnoprawnym w postaci przerwania biegu przedawnienia.

Zawezwanie, bez względu na wartość przedmiotu sporu zawsze podlega właściwości Sądu Rejonowego.

Opłata sądowa od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wynosi 40 zł.

Kwestię rozliczenia kosztów postępowania pojednawczego reguluje art. 186 Kpc:

Art. 186. [Koszty postępowania pojednawczego] 

§ 1. Jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie przeciwnika włoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową.

§ 2. Jeżeli przeciwnik bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie wzywającego, który wniósł następnie w tej sprawie pozew, uwzględni koszty wywołane próbą ugodową w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

W postępowaniu wszczętym na wskutek zawezwania do próby ugodowej niewłaściwym jest stosowanie stawki zastępstwa procesowego jak za postępowanie procesowe w sprawie dochodzenia roszczeń pieniężnych (tj. stawki wynikające z § 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r., III CZP 117/2013

W postępowaniu pojednawczym sąd ustala wynagrodzenie pełnomocnika na podstawie stawki minimalnej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Zgodnie z powyższym stanowiskiem Sądu Najwyższego koszty zastępstwa procesowego strony reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika w zawezwaniu do próby ugodowej zawsze wynoszą 120 złotych w przypadku niestawiennictwa wzywającego bez względu na wartość przedmiotu sporu.