Kary umowne – czy konieczne w umowie o zamówienie publiczne – 26.02.2021 r.

Wprowadzony art. 436 nowego Pzp stanowi:

Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności:

3) łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony;

Wymóg określenia górnej granicy wysokości kar umownych nie jest novum i stanowi ustawowe doprecyzowanie stanowiska sądów.

Z dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego wynikało, iż brak określania takiej granicy jest sprzeczny z dyspozycją art. 483 § 1 KC, co skutkowało uznaniem zapisów dotyczących kar umownych za nieważne.

Obecnie Ustawodawca wprost wprowadził taki obowiązek. Nie oznacza to konieczności wprowadzania do umowy kar umownych, co byłoby trudne w umowach adhezyjnych (energia elektryczna, gaz, woda, etc.) lecz jedynie powoduje konieczność wprowadzenia górnej granicy takich kar w przypadku ich stosowania.