Kamery zamontowane na posesji, a naruszenie dóbr osobistych sąsiada

Kamery zamontowane na posesji, które umożliwiają obserwowanie nieruchomości sąsiada powodują naruszenie poczucia bezpieczeństwa oraz prywatności poprzez naruszenie miru domowego.

Takiego postępowania nie może usprawiedliwiać istniejący konflikt między sąsiadami, ponieważ w takim przypadku można zwrócić się o udzielenie ochrony do odpowiednich służb państwowych.

Dochodzi bowiem do naruszenia art. 23 kodeksu cywilnego oraz art. 47 konstytucji. Zgodnie z art. 47 konstytucji każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Zgodnie z art. 24 § 1 KC przesłankami do uznania naruszenia dobra osobistego są: istnienie dobra osobistego, zagrożenie lub naruszenie tego dobra oraz bezprawność zagrożenia lub naruszenia.

Zgodnie z domniemaniem bezprawności na pozwanym spoczywa ciężar udowodnienia, iż jego działanie nie jest bezprawne. Oznacza to, iż pozwany ma obowiązek wykazania istnienia okoliczności usprawiedliwiających jego działanie, a więc wyłączających bezprawność.

Sąd okręgowy może zakazać rejestrowania obrazu i dźwięku, nakazać demontaż kamer oraz zadośćuczynienie.

Sąd oddali roszczenie w zakresie zadośćuczynienia jeżeli rozmiar doznanej krzywdy, ani też rodzaj naruszonego dobra nie uzasadniają zasądzenia, a jego przyznanie mogłoby jedynie nasilić konflikt między stronami.

Powyższe potwierdził Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 28 maja 2014 roku (I ACa 184/14).