Brak interesu prawnego w złożeniu odwołania – magiczny kwadrat Gartnera – 29/05/2024 r.

Krajowa Izba Odwoławcza, wyrokiem z dnia 23/04/2024 roku, sygn. KIO 1144/24 oddaliła skargę przeciwko reprezentowanemu przeze mnie Zamawiającemu.

KIO w składzie trzyosobowym uznała argumentację Zamawiającego za zasadną.

Wykonawca nie miał interesu prawnego w złożeniu skargi na zapisy OPZ.

W ocenie Izby odwołujący w odwołaniu uzasadniając interes wprost wskazał, że „Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję, co uniemożliwia odwołującemu złożenie oferty, a w konsekwencji uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego.” Takie sformułowanie interesu w uzyskaniu zamówienia wskazuje na to, że istnienie spornego postanowienia pkt. 91 OPZ powoduje, że odwołujący nie może w ogóle złożyć oferty w tym postępowaniu. To jednak twierdzenie pozostaje w sprzeczności z informacjami podanymi przez Zamawiającego i przystępującego, którym odwołujący w toku rozprawy nie zaprzeczył.

Z wiedzy jaką posiadał Zamawiający wynikało, iż Odwołujący oferuje systemy klasy SIEM o nazwie IBM QRADAR oraz SPLUNK, które są wymienione w ćwiartce liderów kwadratu Gartnera, Odwołujący udostępniał tę informacje również na swojej stronie internetowej.

W związku z powyższym trudno było mówić o utrudnianiu dostępu do przedmiotowego zamówienia lub uniemożliwieniu Odwołującemu złożenia oferty.

Izba nie może samodzielnie niejako za wykonawcę ustalać istnienia tego interesu czy możliwości poniesienia szkody, na co wprost zwrócił uwagę Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w wyroku z dnia 27 marca 2023 r. sygn. akt XXIII Zs 11/23.

Biorąc te okoliczności pod uwagę Izba oddaliła przedmiotowe odwołanie z braku wystąpienia przesłanki materialnoprawnej dopuszczalności odwołania określonej w art. 505 ust. 1 ustawy Pzp.

Wyrok jest prawomocny. Zamawiający kontynuuje postępowanie.